Det overordnede målet med Svippe er å styrke fysisk, psykisk og sosial helse i samfunnet, og gi mestringsfølelse, øke livskvaliteten og den sosiale deltakelsen for flere.

  • Lavterskel tjeneste som bidrar til mer hverdagsaktivitet, uansett funksjonsnivå
  • Formidling av etterspurt informasjon fra alle nærmiljø gjennom deling, dugnad og kommunale data
  • Tilrettelegging for lokalt engasjement, inkludering og sosiale møteplasser

    Vi er opptatt av å måle den sosiale effekten av Svippe. En viktig del av samarbeidet med pilotkommunen er å analysere sosial effekt fra oppstart (Fase 1). Analysene baseres på informasjon og data fra den digitale plattformen, i tillegg til dybdeintervju og kvantitative undersøkelser.


Slik skal vi måle den sosiale effekten:

  • Økning i befolkningens aktivitetsnivå og deltagelse i friluftsliv

Vi vil kjøre kvalitative undersøkelser av innbyggere i pilotkommunen for å finne ut om Svippe har effekt på deres aktivitetsnivå.

  • Økende deling av informasjon 

Datapunktene i den digitale plattformen (registrert av privatpersoner og kommunen) tallfestes. 

  • Økning i bruken av kommunens utendørs-tilbud

Dataene som registreres viser hvor mange som besøker kommunenes utendørs tilbud. Vi skal i tillegg kjøre kvalitative undersøkelser rettet mot pilotkommunens innbyggere for å undersøke om Svippe påvirker deres bruk av kommunens utendørs tilbud. 

  • Samle kunnskap og statistikk om motivasjon for hverdagsaktivitet (FOU) 

Vi skal samle dokumentasjon på «triggere» og «hemmere» for hverdagsakvitet.  

Verdien som ligger i kartinformasjonen (big data) som samles gjennom Svippe, er stor. Tenk om vi koblet all informasjon om folks hverdagsaktivitet med for eksempel folkehelsedata og resultater fra HUNT-undersøkelsen? Vi vil få mer kunnskap om motivasjon for hverdagsaktivitet, og dermed ha et unikt grunnlag for å sette i gang flere målrettede tiltak.